Wymagania na stopnie

Drukuj
Kategoria: Stopnie i Sprawności
Opublikowano
Magdalena Obłąk
Odsłony: 1684

 

WYMAGANIA NA STOPNIE

 

ochotniczka-młodzik

 Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruję się Prawem Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywam nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem zaradna/y, dzielna/y i pogodna/y.

 Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 

 

Zalecany czas trwania próby: 6-9 miesięcy

 

Wymagania stopnia

 

 

Praca nad sobą

 

 1. Staram się postępować zgodnie z Prawem Harcerskim.
 2. W każdym widzę bliźniego. Dostrzegam potrzeby bliźnich, wyrażam to przez spełnianie dobrych uczynków.
 3. Mam swoją ulubioną książkę. Korzystam z biblioteki.
 4. Mam swoje hobby, zaprezentowałem je w zastępie, drużynie.

 

Życie rodzinne

 

 1. Mam stały obowiązek domowy i wywiązuję się z niego.
 2. Znam daty świąt rodzinnych (imieniny, urodziny, rocznice) i pamiętam o nich.
 3. Dziele się z rodzicami moimi radościami i niepowodzeniami.

 

Zaradność życiowa

 

 1. Noszę mundur zgodny z regulaminem obowiązującym w ZHP.
 2. Zaoszczędziłam/em niedużą sumę pieniędzy i wydałam/em ją na zaplanowany wcześniej cel.
 3. Znam okolice swego domu i szkoły. Wiem, gdzie jest przychodnia lekarska, apteka, poczta, posterunek policji, dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Potrafię wskazać drogę do tych miejsc.
 4. Dbam o własny wygląd i czystość, utrzymuję porządek wokół siebie. Przyszyłam/em guzik, plakietkę do munduru.
 5. Systematycznie uczestniczę w zajęciach ruchowych (np. gimnastyka, gra w piłkę, jazda na rowerze, aerobik, jazda na rolkach).
 6. Dbam o higienę osobistą i zapobiegam przeziębieniom, odpowiednio się ubierając.

 

Wiedza harcerska

 

 1. Wiem, kiedy powstał skauting, kto był jego twórcą oraz kto tworzył harcerstwo na ziemiach polskich. Wiem, czym wsławiły się Szare Szeregi.
 2. Wiem, kto jest bohaterem mojej drużyny (szczepu).
 3. Potrafię zachować się w kręgu i podczas ogniska. Znam zwyczaje i obrzędy mojego zastępu i drużyny.
 4. Wiem, jak oznacza się funkcje pełnione w zastępie, drużynie, szczepie.
 5. Znam podstawy musztry harcerskiej. Stanę w postawie zasadniczej i swobodnej, wykonam zwroty. Ustawię się na zbiórce, zachowam się w szyku i zamelduję się. Odpowiednio zachowam się podczas hymnu i wobec sztandaru.
 6. Mam śpiewnik harcerski. Znam przynajmniej 5 piosenek harcerskich i pląsów.

 

Techniki harcerskie

 

 1. Umiem zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zachłyśnięcia, niewielkiego oparzenia i stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez pszczołę lub osę. Odpowiednio wykorzystuję dostępne środki opatrunkowe. Znam prawidłową temperaturę człowieka i potrafię ją zmierzyć. Znam numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz ogólnopolski numer alarmowy. Wiem, jak wezwać pomoc w nagłym wypadku.
 2. Uczestniczyłam/em w grze terenowej. Wyznaczyłam/łem strony świata za pomocą słońca, przedmiotów terenowych i busoli. Dotarłam/em do wyznaczonego miejsca po znakach patrolowych.
 3. Uczestniczyłam/em w wycieczce, przygotowałam/em swój ekwipunek wycieczkowy, odpowiedni do warunków atmosferycznych i terenowych. Potrafię bezpiecznie poruszać się po drodze (samodzielnie i w grupie).
 4. Rozstawiłam/em namiot turystyczny, ułożyłam/em i rozpaliłam/em bezpiecznie ognisko. Znam trzy węzły.
 5. Byłam/em z zastępem lub drużyną na wycieczce w lesie. Umiem się w nim zachować. Rozpoznałam/em po sylwetce i liściach 5 drzew.
 6. Zaopiekowałam/em się zwierzęciem lub rośliną.
 7. Znam co najmniej dwa sposoby szyfrowania wiadomości.

 

Postawa obywatelska

 

 1. Znam historię godła i barw narodowych. Wiem, co oznaczają i potrafię się wobec nich zachować. Zaśpiewam hymn państwowy.
 2. Odszukam na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedziłem lub chciałbym odwiedzić.
 3. Wyrobiłem w sobie pożyteczne domowe nawyki ekologiczne.

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej dwóch zadań zespołowych zastępu. Zdobyłam/em w czasie próby przynajmniej dwie sprawności.

 

Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

 

Tropicielka-wywiadowca

 

Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę w zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam harcerską wiedzę i doskonalę umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.

 

Do próby może przystąpić harcerka lub harcerz, która/y:

 

 

Zalecany czas trwania próby: 6-12 miesięcy

 

Wymagania stopnia

 

Praca nad sobą

 

 1. Notuję sytuacje, w których postąpiłam/em zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonałam/em wyboru punktu Prawa Harcerskiego, nad którym szczególnie chciałabym/łbym mocno popracować.
 2. Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków.
 3. Ukończyłam/em próbę silnej woli, np. przez tydzień zrezygnowałam/em ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych.

 

Życie rodzinne

 

 1. Przygotowałam/em uroczysty posiłek dla domowników lub uczestniczyłam/em w przygotowaniach świąt rodzinnych.
 2. Znam historię swojej rodziny.
 3. Rozmawiam z rodziną o swoich problemach.

 

Zaradność życiowa

 

 1. Osiągnęłam/em dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.
 2. Uczestniczyłam/em w akcji zarobkowej drużyny.
 3. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt (u chłopców) w moim wieku. Staram się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.
 4. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
 5. Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. Poprawiłam/em swoje osiągnięcia.
 6. Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego.
 7. Korzystałam/em z informacji PKS, PKP, uzyskałam/em potrzebny numer telefoniczny i znalazłam/em potrzebną informację w internecie.

 

Wiedza harcerska

 

 1. Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.
 2. Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.
 3. Wiem, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS, wyjaśnię, dlaczego harcerki noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a harcerze plakietkę WOSM.
 4. Znam historię swojej drużyny (szczepu) oraz bohatera drużyny (szczepu). Wiem, jakie cechy bohatera drużyny (szczepu) warto naśladować.
 5. Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi.
 6. Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich oznaczania na mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery i Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce w strukturze ZHP.
 7. Przeczytałam/em minimum dwie książki o tematyce harcerskiej.

 

Techniki harcerskie

 

 1. Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się w niej środki. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego. Pełniłam/em służbę samarytańską, np. na wycieczce, biwaku, festynie.
 2. Wyznaczyłam/em azymuty w terenie. Wykonałam/em szkic drogi, zaznaczając azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. Posługując się busolą i mapą dotarłam/em do wyznaczonego miejsca. Wyznaczyłam/em w nocy kierunek północny. Prawidłowo oceniłam/em „na oko” odległość w terenie, długość przebytej drogi oraz czas marszu. W pomiarach wykorzystałem wymiary swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy.
 3. Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania się po nich. Przeszłam/przeszedłem oznaczonym szlakiem.
 4. Uczestniczyłam/em w rozstawianiu obozu. Zbudowałam/em proste urządzenie obozowe lub wykonałam/em element zdobnictwa obozowego. Znam osiem węzłów, wykorzystałam/em je w praktyce (np. przy budowie urządzeń, w zdobnictwie obozowym lub podczas wędrówki). Przygotowałam/em posiłek dla zastępu na kuchni polowej lub kuchence turystycznej.
 5. Kompletuję ekwipunek turystyczny odpowiedni na różne pory roku.
 6. Nadałam/em i odebrałam/em wiadomość przekazaną alfabetem Morse’a.
 7. Odnalazłam/em w środowisku naturalnym 5 roślin chronionych.
 8. Obserwowałam/em wybrane zwierzę i opowiedziałam/em innym (w zastępie, w drużynie lub w klasie) o swoich spostrzeżeniach.
 9. Wykonałam/em pożyteczną pracę na rzecz przyrody.

 

Postawa obywatelska

 

 1. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się planem lub mapą swojej okolicy, na jej podstawie dotrę we wskazane miejsce.
 2. Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta upamiętniają. Przygotuję z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.
 3. Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.
 4. Wiem, kto jest protektorem ZHP.
 5. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej czterech zadaniach zespołowych i jednym biwaku.

 

Zdobyłam/em w czasie trwania próby przynajmniej trzy sprawności, w tym przynajmniej jedną dwugwiazdkową.

 

Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

 

pionierka-odkrywca

 

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynna/ny, odważany, samodzielna/ny.

 

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 

 

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

 

Wymagania stopnia

 

Praca nad sobą

 

 1. Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
 2. Aktywnie realizuję obowiązki wynikające z mojej wiary.
 3. Wykazałam/em, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
 4. Zdobyłam/em nową umiejętność przydatną w gospodarstwie domowym.
 5. Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki domowe.
 6. Zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualna/ny i obowiązkowa/ny.
 7. Wzięłam/ąłem udział w zaplanowaniu i zorganizowaniu akcji zarobkowej dla drużyny.
 8. Dbam o sprzęt drużyny. Brałam/em udział w jego konserwacji.
 9. Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.
 10. Załatwiłam/em powierzoną mi sprawę w instytucji lub urzędzie.
 11. Zorganizowałam/em wyjście zastępu lub drużyny (grupy koleżanek lub kolegów) do kina, teatru, na koncert, do muzeum lub inną imprezę kulturalną.
 12. Potrafię w prostych sytuacjach porozumieć się w języku obcym.
 13. Umiejętnie korzystam z Internetu (wyszukuję potrzebne informacje, posiadam adres e-mail).

 

Doskonalenie harcerskie

 

 1. Potrafię wskazać główne etapy w dziejach harcerstwa.
 2. Odwiedziłam/em komendę mojego hufca. Znam adres komendy mojej chorągwi i Głównej Kwatery. Wiem, jak nazywa się komendant hufca, komendant chorągwi, Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP.
 3. Wiem, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce.
 4. Czytam książki o tematyce harcerskiej.
 5. Znam strukturę ZHP.
 6. Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), znam prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia pokarmowego.
 7. Odnalazłam/em na mapie miejsce, w którym się znajduję, poprowadziłam/em w czasie gry terenowej lub wycieczki zastęp wg mapy topograficznej. Na podstawie mapy topograficznej określiłam/em długość trasy, nachylenie terenu, przybliżony czas marszu, azymut na dany punkt. Zmierzyłam/em w terenie odległość i wysokość.
 8. Kierowałam/em budową urządzenia obozowego wg własnego projektu. Umiem sprawnie posługiwać się sprzętem pionierskim. Potrafię zawiązać co najmniej 10 węzłów i ich zastosowanie.
 9. Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny.
 10. Wyrobiłam/em w sobie pożyteczne nawyki ekologiczne (oszczędzam wodę, gaszę światło, segreguję odpady).
 11. Wiem, co to jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody. Wymienię kilka polskich parków narodowych oraz wskażę występujące w nich osobliwości przyrodnicze. Odwiedziłam/em jeden z parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów.

 

Poszukiwanie pól służby

 

 1. Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).
 2. Wiem, na czym polega demokracja. Brałam/em udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej dwóch biwakach lub rajdach, zrealizowałam/em co najmniej trzy projekty, w tym przynajmniej jeden na rzecz środowiska (np. szkoły, osiedla). Zdobyłam/em w tym czasie przynajmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe).

 

Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.